ALAPVETŐ SZOCIÁLIS (pénzbeni) ELLÁTÁSOK 1

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

______________________________________________________________________

FRISSÍTVE: 2019. 01. 01. Folyamatosan bővül napra készen.  

__________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÁS  ALAPVETŐ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I.


Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.
Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők választ kaphassanak kérdéseikre

I. 1993. évi III. törvény alapján megállapítható ellátások (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

5 százalékkal emelkedik az ápolási díj összege 2018. január 1-jétől. Valamint a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon ápolók számára új támogatási forma elérhető, mely kompenzációt nyújt azoknak, akik az otthoni tevékenységük mellett a munkaerőpiacon kevésbé tudtak, tudnak jelen lenni, ami miatt alacsonyabb összegű nyugdíjra jogosultak. 2018-ban több pénzt kapnak kézhez azok, akik állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti ember gondozását, ápolását végzik.

A tartós ápolást végzők időskori támogatása (távit Szoc.tv.44/A §) az ápolási díjjal együtt is folyósítható. Szoc.tv. 2.fejezetében szerepel. A 2017. évi CLXXVIII.tv. módosította. (MK 2017/207.sz. 2017.12.11.Hatályos 2018.01.01.)
A havonta 50 ezer forint összegűű ellátásban az az öregségi nyugdíjban részesülő személy részesülhet aki,
- gyermekét (ideértve a már nagykorú személyeket is),
- az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően,
- legalább 20 évig saját háztartásában gondozta és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült és
- az ellátás formája legalább egy évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.
Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (GYES-ben) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.
A tartós ápolást végzők időskori támogatása adómentes juttatás és bírósági végrehajtás esetén mentes a letiltás alól. A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősüll nyugellátásnak.

Az ápolási díj összege 2017 januártól bruttó 31.000 Ft. A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapítható ápolási díj összege pedig bruttó 46.500 Ft.
Az ápolási díjra való jogosultság a saját jogú nyugdíj mellett főszabályként megszűnik.
Ez alól jelenleg egyetlen kivétel van: ha az érintett személy saját jogú nyugellátásban részesül (függetlenül annak összegétől) és
- a nyugdíjmegállapítás kezdő napját megelőző napon súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és
- a nyugdíjmegállapítás kezdő napját megelőző 20 éven belül a súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább 10 évig fennállt.

(2017/212.sz.2017.12.15. Hatályos 2018.01.01.és Szoc.tv.)


Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról.
A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

1. Aktív korúak ellátása: rendszeres szociális segély helyébe lépő EGYT és FHT (2015.03.01-től) (2014.évi XCII.tv. módosítja Szoc.tv-t)           

2. Időskorúak járadéka

3. Ápolási díj                                 

4. Adósságkezelési szolgáltatás (2015.03.01-től nem állapítható meg, de átmeneti rendelk.)

5. Lakásfenntartási támogatás 

(2015.03.01-től nem állapítható meg, de átmeneti rendelk.)

6. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ADHATÓ 2015.03.01--tőla Szoc.tv.alapján


I. 1993. évi III. törvény alapján megállapítható ellátások (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

A törvény a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit és érvényesítésének garanciáit.

A törvény személyi hatálya kiterjed

- a Magyarországon élő magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre stb.

Célja: A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

1) Pénzbeli ellátások (szociális rászorultságtól függő)

 

1. AKTÍV korúak ellátása
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg 2015. 03.01-től,

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint

- a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

MEGÁLLAPÍTJA: 2015. március 1-től a járási hivatal

A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.

JOGOSULTSÁG:
Az az aktív korú személy,
-    aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket (egészségkárosodott személy) vagy
-    akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
-    akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
-    aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
-    akinek esetében az ápolási díj, a gyermek-gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munka-képességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően
az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat.

EGYT (egészségkárosodási és gyermekvédelmi támogatás jogosult:

- egészségkárosodott személy és a 14 év alatti gyermeket nevelő

Foglakoztatást helyettesítő támogatást (FHT) jogosult:

- ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül renszeres szociális (RSZS) ben részesült vagy jogosult lennevagy önkormányzati rendelet szerint volt jogosult Rszs-r ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉST, ÁLLÁSKERESÉST VÁLLAL a munkaügyi kirendeltséggel.

HA NEM VÁLLAL, akkor nem részesüleht FHT-ban

NEM MEGÁLLAPÍTHATÓ az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki

- előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
- tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
-- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
-- gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
-- az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
-- katonai szolgálatot teljesít,
-- közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
-- képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult (bővebben lentebb):
Összege: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 2014-ben 22.800,- Ft.2015.03.01-től a Járási Hivatal ÁLLAPÍTJA MEG.

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik:

Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
Ha az EGYT-re jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az EGYT összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. (Ebben az esetben az EGYT maximuma 23 862 Ft.) 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.

Hivatkozás: 1993. évi III.tv. 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)

2. Időskorúak járadéka

Jogosultság:

-a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át
2013-ban  22 800 Ft/hó
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át: 27 075 Ft/hó
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át37 050 Ft/hó
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és jogosult havi jövedelmének különbözete, de legalább 1000 Ft.

MEGÁLLAPÍTJA: Járási Hivatal (2015.03.01-től)

Hivatkozás: 1993. évi III. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §


3. Ápolási díj

Jogosultság:

 Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Az ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
A hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja alapján - a jegyes kivételével – a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
Súlyosan fogyatékos az a személy, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy
- illemhelyet használni, vagy
- lakáson belül –segédeszköz igénybevételével sem- közlekedni, és a
fentiekből legalább három feltétel egyidejűleg teljesül.
Az ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy részére az alábbi ellátások valamelyikére való jogosultságot állapítanak meg feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint 10 éve folyósítják:
a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátás,
b) korhatár előtti ellátás,
c) szolgálati járandóság,
d) balettművészeti életjáradék,
e) átmeneti bányászjáradék,
f) rokkantsági ellátás vagy
g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. Évi CXCI. tv. 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül.
Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett is megállapítható az ápolási díj – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - amennyiben az ápolt fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos (ebben az esetben, csak az ápolási díj és a gyermekgondozási segély, vagy a gyermeknevelés támogatás összege közötti különbözet folyósítható ápolási díj jogcímen).
Megállapítható az ápolási díj akkor is, ha az ápolt:
a) közoktatási intézményben tanul és az ott eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
b) napi 5 órát meg nem haladóan óvodai, vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, vagy
c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan az 5 órát nem haladja meg, vagy
d) az óvoda, a közoktatási, illetve felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.
Az ápoló az ápolási díj folyósításának időtartama alatt napi 4 órát meg nem haladó időtartamban keresőtevékenységet folytathat. Otthon végzett munka esetében az időtartam nincs behatárolva. 


Az ápolási díj folyósításának időtartama alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult, valamint ezen időszak szolgálati időre jogosít.
Az ápolási díjban részesülő személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.


Az igény benyújtásának helye:
A kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.


Az igény benyújtásának formája:
Az ápolási díj iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt személy állandó és tartós gondozásra szorul. Amennyiben az ápolt személy oktatási, nevelési, illetve nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátást vesz igénybe, csatolni kell az intézmény vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását.
Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel igényelt ápolási díj elbírálása:
Abban esetben, ha az igénylő formanyomtatványon megjelöli, hogy az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kéri, hogy az ápolt személy fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy, a járási hivatal a fokozott ápolást igénylő feltételek fennállásáról a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság mint módszertani feladatot ellátó szerv (a továbbiakban: főigazgatóság) által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján dönt. A főigazgatóság által kijelölt szakértő az 

ápolás helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti. A szakvéleményben meg kell jelölni az érvényesség időtartamát, amely azonban nem haladhatja meg a tíz évet. A szakvélemény érvényességének időtartama alatt a háziorvosi igazolást és szakvéleményt is érvényesnek kell tekinteni az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatánál.
Jogorvoslat:
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. A másodfokon eljáró hatóság a szociális és gyámhivatal.
Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.
A háziorvos által kiállított igazolás, és szakvélemény felülvizsgálatát, illetve a fokozott ápolási igény vizsgálatára kijelölt szakértő szakvéleményében foglaltak felülvizsgálatát az ápolási díjat kérelmező személy és az ápolási díjat megállapító hatóság egyaránt kérheti.

Az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata:
Az ellátásra való jogosultság feltételeit a járási hivatal kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ápolási díjat tovább kell folyósítani.
Folyósítás:
A megállapított ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. Ha az ápolási díjra jogosult személy lakóhelye az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változást 15 napon belül be kell jelenteni. A változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakóhelyen az ellátást kérelmezni kell. Ha az ápolási díjra való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az ápolási díjat a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják.
Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. (az ápolási díj folyósításának megszűnése után - a korábban ápolási díjban részesülő személy - amennyiben munkát vállalni nem tud - jogosult lehet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 33. § (1) bekezdésének g) pontja alapján aktív korúak ellátására, ha esetében a jogosultsági feltételek fennállnak. A jogosultság egyik feltétele az állami foglalkoztatási szervvel való legalább három havi együttműködés. Ezért fontos a kapcsolattartás mielőbbi megkezdése a munkaügyi központtal.
Az ápoló halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
• az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
• az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, (ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon - ide nem értve azt az esetet, az ápoló személy akadályoztatása miatt, vagy az ápolt személy egészségi állapota miatt indokolt legfeljebb egy hónapos időtartamban történő házi segítségnyújtás keretében végzett gondozást - nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről)
• az ápolt személy meghal,
• az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
• jogosultságot kizáró körülmény következik be.
Az ápolási kötelezettség teljesítését a járási hivatal jogosult ellenőrizni.

Összeg, forma:

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, (alapösszeg 31. 000 Ft, 2017-ben, 5% ponttal emelkedik 2018-ban 32.550Ft)
b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében, 2014- től létezik, 53 100Ft, 2018-ban 58.590Ft
c) 150%-a az emelt összegű, fokozott ápolási díj esetében, (130 %-a, 38 350Ft 2013-ban, 2017-ben 46.500Ft 2018.-ban48.825Ft)

Méltányossági ápolási díj sosem volt kötelező. a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

2014. január 1-től a járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki
a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól es egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi („D” minősítés), vagy
b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

Összege a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180 % - a: 55. 800, - Ft (2018-ban)

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 % nyugdíjjárulék levonásra kerül. Egészségügyi szolgáltatásra is jogosult. a nemzeti kockázatközösség részeseként

Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, ha
-          az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha
o       a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
o       az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
o       az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
-          az ápoló
o       rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,
o       szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
o       keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,
 
Meg kell szüntetni az ápolási díj folyósítását, ha
- az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, (mindezt ugye a háziorvos igazolása ill. a környezettanulmány alapján)
- az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
- az ápolt személy meghal, az ápolást végző, vagy
- az ápolt személy tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve
- az engedélyt visszavonták, a jogosultságot kizáró körülmény következett be.
 
Az ápolt személy halála esetén, a halál időpontját követő második hónap első napjától szüntetik meg az ellátás folyósítását. 2006. január 1-jétől, ha súlyosan fogyatékos beteget ápoló személy részére saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) állapítanak meg, továbbra is jogosult az ápolási díjra, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapítása időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

Hivatkozás: 1993. évi III. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 2013. évi CCXXX.tv. (Költségvetési tv.) 57. § (7) bek. és
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §


4. . Adósságkezelési szolgáltatás

szabályai 2015. március 1 –étől nem állapítható meg.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani

 

5.. Lakásfenntartási támogatás 

iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani
-    Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
-    Ha a hatóság 2015. január 1 -ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.

Keresetkorlátozás érvényes erre az ellátási típusra is. Hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.

Hivatkozás: 1993. évi III. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 


6. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az Szt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a)    a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b)    a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c)    a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d)    a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

5 százalékkal emelkedik az ápolási díj összege 2018. január 1-jétől. Valamint a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon ápolók számára új támogatási forma elérhető, mely kompenzációt nyújt azoknak, akik az otthoni tevékenységük mellett a munkaerőpiacon kevésbé tudtak, tudnak jelen lenni, ami miatt alacsonyabb összegű nyugdíjra jogosultak. 2018-ban több pénzt kapnak kézhez azok, akik állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti ember gondozását, ápolását végzik.

A tartós ápolást végzők időskori támogatása (távit) az ápolási díjjal együtt is folyósítható. Szoc.tv. 2.fejezetében szerepel. A 2017. évi CLXXVIII.tv. módosította. (MK 2017/207.sz. 2017.12.11.Hatályos 2018.01.01.)
A havonta 50 ezer forint összegűű ellátásban az az öregségi nyugdíjban részesülő személy részesülhet aki,
- gyermekét (ideértve a már nagykorú személyeket is),
- az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően,
- legalább 20 évig saját háztartásában gondozta és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült és
- az ellátás formája legalább egy évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.
Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (GYES-ben) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.
A tartós ápolást végzők időskori támogatása adómentes juttatás és bírósági végrehajtás esetén mentes a letiltás alól. A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősüll nyugellátásnak.

Az ápolási díjra való jogosultság a saját jogú nyugdíj mellett főszabályként megszűnik.
Ez alól jelenleg egyetlen kivétel van: ha az érintett személy saját jogú nyugellátásban részesül (függetlenül annak összegétől) és
- a nyugdíjmegállapítás kezdő napját megelőző napon súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és
- a nyugdíjmegállapítás kezdő napját megelőző 20 éven belül a súlyosan fogyatékos személy ápolása okán folyósított ápolási díjra vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább 10 évig fennállt.


Hivatkozás: 1993.évi III.tv. (Szoc.tv.) 


____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003