ALAPVETŐ SZOCIÁLIS (term.beni) ELLÁTÁSOK 2

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

______________________________________________________________________

FRISSÍTVE: 2019. 01. 01. Folyamatosan bővül napra készen.   

 

_________________________________________________________________________

TÁJÉKOZTATÁS 

ALAPVETŐ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2.  


Az önkormányzatok szabadon dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról.

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítások hatályosak:2015.03.01.

1993. évi III. törvény alapján megállapítható ellátások (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Természetben nyújtott szociális ellátások (pénzbeli helyett):


1. Lakásfenntartási támogatás

2.adósságkezelési szolgáltatás3.

3. Települési támogatás 

4. Közgyógy-ellátás

5. Köztemetés


1. A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
  Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

2. Adósságkezelési szolgáltatás


Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.
Hivatkozás: átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdé


3. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

:


E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson.

Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia

Hivatkozás: az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés Szt. 45§


ok 

4. Közgyógy - ellátás

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításaihoz kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány igényelhető. Ezzel az igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre, ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is, a gyógyszerkerete erejéig. A gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítását és kölcsönzését. Az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

2006. július 01.-től a közgyógy - ellátás gyógyszer szolgáltatása esetében a szükségletekhez jobban igazodó felhasználás érdekében ún. gyógyszerkeret bevezetésére került sor.

A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6  000 Ft-ig vehetők figyelembe a nem csak szakorvos által rendelhető gyógyszerek. Ha a kérelmező havi gyógyszerköltsége ezt az összeget meghaladja, a 6  000 Ft feletti összeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak szakorvos által rendelhető gyógyszerek figyelembe vételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján állapítható meg. 

Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni, havi, rendszeres gyógyszerköltsége (2011-ben is ez maximum havi 12  000 Ft lehet). Az eseti keret éves összege 2011-ben is 6  000 Ft. Ha a jogosult részére egyéni gyógyszerkeret nem állapítható meg, a gyógyszerkeret megegyezik az eseti kerettel.

a)                                                               alanyi jogon

b)                                                              normatív alapon

c)                                                               méltányossági alapon (2015.03.01-től megszűnt megállapíthatósága)

a)                                                               Alanyi jogon: 

- az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
- a központi szociális segélyben részesülő;
- a rokkantsági járadékos;
az, aki
- rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
- rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
- rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították,
- az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
-  öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott;
- az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

b)                                                               Normatív alapon jogosult közgyógy - ellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (ez 2013-ban 2.850,- Ft), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (ez 2013-ban 28. 500 Ft), egyedül élő esetén 150%-át (ez 2012-ben 42. 750 Ft).

A jegyző méltányosságból megállapíthatja a közgyógy-ellátást annak a szociálisan rászorult személynek, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

c)                                                               Méltányossági alapon:  

 biztosítása nem lesz kötelező.
-    További 1 évre: Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
-    Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van. 

Ki állapítja meg?Járási Hivatal (2015.03.01.től

Összeg, forma: a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

-*     egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig

*     gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás költségeit is), valamint az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

Igény benyújtás formája: A közgyógy-ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az igénylő lakcíme szerint illetékes Járási Hivatalban kell benyújtani 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletét képező 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a kormányrendelet 10. számú mellékletét képező igazolást, a háziorvos tölti ki. Ezen kívül:

a) alanyi jogcím esetén igazolni kell valamelyik ezen jogcímhez szükséges feltétel fennállását, normatív és méltányossági jogcím esetén csatolni kell a jövedelemigazolásokat, illetve ezen utóbbinál igazolni kell a rendeletben foglalt egyéb feltétel fennállását. FONTOS! Alanyi jogcím esetén nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt. A háziorvosi igazolást zárt borítékban a kérelmező nevének és TAJ-számának feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez.

Igény benyújtás helye: Járási Hivatal

Folyósítás: a jogosultság alanyi jogcím esetén KÉT évre, egyéb esetben egy évre kerül megállapításra.

Hivatkozás: 1993. évi III. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 63/2006. (III.27.) Korm.rend.   

 


5. Köztemetés

Ki állapítja meg? A települési önkormányzat képviselő-testülete.

Összeg, forma: A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személynek az eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Hivatkozás: 1993. évi III. Törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003